[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ABNET สมาคมคนตาบอดชาวอีสานเมนูย่อย
.

 

 

 

     
 
 
   

 

ประวัติสมาคมคนตาบอดชาวอีสาน

              สมาคมคนตาบอดชาวอีสานเป็นองค์กรของคนตาบอด จัดตั้งโดยคนตาบอด บริหารงานโดยคนตาบอดและเพื่อคนตาบอด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 126/232 เคหะชุมชนนนทบุรี ถ.สุขาประชาสรรค์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์/โทรสาร. 02-964-0483-4

สมาคมคนตาบอดชาวอีสานเกิดจากการรวมตัวของคนตาบอด ผู้มีถิ่นกำเนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้ามาศึกษาพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยได้รวมตัวก่อตั้งเป็นชมรมคนตาบอดชาวอีสาน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2523 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2530 ก็ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคลจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยใช้ชื่อสมาคมว่า สมาคมคนตาบอดชาวอีสานนนทบุรีและปริมณฑล

             ปัจจุบันนี้สมาคมคนตาบอดชาวอีสานได้มีนายกที่มาจากการเลือกตั้งจากสมาชิกของสมาคมฯมาแล้วจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

1. นายสีทา แสนกรุง

2. นายวินัย ทองลาย

3. นายแก้ว ผลเลื่อย

4. นายวิชัย พันธ์สี

5. นายสายแจ้ง รื่นกลิ่น

6. นางคำนึง สุริยมาตร์

7. นายสุรินทร์ แกะขุนทด

8.นายเชิดชัย  สังเกตกิจ

 

วัตถุประสงค์ของสมาคมคนตาบอดชาวอีสาน

1. เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับสมาชิกสมาคมฯเพื่อสมาชิกสมาคมฯ จะได้นำสิ่งเหล่านั้นไปปรับปรุงตนเอง ให้สามารถอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ

2. ส่งเสริมสวัสดิการในการทำงาน เพื่อความก้าวหน้าของสมาชิกสมาคมฯ โดยการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสามัญซึ่งเป็นคนตาบอด

3. ช่วยแก้ไขและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในการดำรงชีวิตในสังคม

4. ส่งเสริมให้สมาชิกมีโอกาสพบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

5. ส่งเสริมความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก

6. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกประเทศเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

8. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกสมาคมฯ ได้ประกอบอาชีพจำหน่ายสลากทุกประเภทที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรัฐบาลพิมพ์ออกจำหน่าย

 

             เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายที่เรียกว่าคณะกรรมการบริหารสมาคมฯมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน หรือตามความจำเป็นไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย

1. นายกสมาคมฯ

2. อุปนายกฝ่ายบริหาร

3. อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ

4. อุปนายกฝ่ายพัฒนา

5. อุปนายกฝ่ายกีฬา

6. อุปนายกฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชาวอีสาน

7. กรรมการเลขานุการ

8. กรรมการเหรัญญิก

9. กรรมการนายทะเบียน

10. กรรมการประชาสัมพันธ์

11. กรรมการปฏิคม
 

 

 

 

 
     

 

 

 


126 / 232 เคหะชุมชนนนทบุรี ถนนสุขาประชาสรรค์  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120 
 
โทรศัพท์/โทรสาร 02-9640483-4